Reformy w kraju cz. 12

Utworzył się tam rząd narodowy pod wodzą Juliusza Maniu. Naród, będący od tysiąca lat w niewoli, okazał się zdolnym do objęcia władzy, której mu tak długo odmawiano. A to przeobrażenie odbyło się w niezwykłym porządku i z doskonałą umiejętnością organizacyjną. I jeszcze jedna nieudatna próba ze strony nieprzyjaciół: gdy bolszewicy rosyjscy urządzali rewolucję na Węgrzech pod wodzą Beli Kuhna, ta sama zachłanność, która zmieniła tylko despotyzm carów na sztandar czerwony, pokusiła się o opanowanie Siedmiogrodu, niby w imieniu republiki węgierskiej. Nie dosyć na tern: sami rosyjscy bolszewicy chcieli wywołać rewolucję chłopską nad Dniestrem; dokonać tego jednak nie potrafili. Obydwa te ataki zostały odparte. I wtedy to w latach 1919 – 1920 utworzony został rząd po hasłem zjednoczenia dzielnic pod wodzą jenerała Warescu.

Dalej jeszcze szedł w swoich zamiarach minister spraw zagranicznych Take Jonescu. Chciał on utworzyć blok pod nazwą Małej Ententy z tych państw, które odzyskały niezależność po rozbiciu monarchii Austriackiej. W tymże czasie został zawarty sojusz z Polską. Późniejszy zaś minister Bratianu, syn wspomnianego wyżej rewolucjonisty i patrioty, darmo dopominał się od Rosji zwrotu klejnotów królewskich i wielkich kapitałów, przewiezionych do Jass dla uchronienia ich od konfiskaty niemieckiej a zrabowanych przez Rosję. Nie wynagrodził też rząd bolszewicki zniszczenia dokonanego na terytorium rumuńskim.