Początki tworzenia się państwowości cz. 5

Wreszcie walczy już z nawałą turecką serbski car Lazar,- ginie pod Kosowem, a ojczyzna jego dostaje się w niewolę. Rumuni biorą udział w niektórych mniejszych walkach z półksiężycem, nie mogły bowiem nie budzić w nich obawy coraz częstsze wyprawy Turków na ziemie bałkańskie. Szczególną odwagą w odpieraniu Turków odznacza się wojewoda wołoski Mircza, uważany do dziś dnia za bohatera narodowego. Zwycięstwo zaś Włada, wojewody Siedmiogrodu, sprowadza krwawy odwet turecki. Pomimo to Wład utrzymuje swoje stanowisko nad Dunajem.

Przy ciągłych wałkach siły odporne Rumunów osłabiały jeszcze waśnie wewnętrzne, niesnaski pomiędzy książętami panującymi w Mołdawii i Woloszy. Z histori łatwo się przekonać, jak dalece ludy są współzależne od siebie, jak klęska jednych pociąga za sobą klęskę drugich, a tylko wzajemna pomoc i współdziałanie może od zagłady obronić.

Bywali bohaterowie, którzy piersiami swymi zasłaniali Europę przed najściem dzikich ludów Wschodu. Zadanie takie spełnił waleczny wódz węgierski Hunyady, odpierając sułtana Mohameda II od wrót serbskiego Belgradu, stanowiącego bramę wypadową wojsk tureckich na Węgry; chwała dalszego wypierania Turków należy się księciu mołdawskiemu Stefanowi Wielkiemu {| 1504). W wieku XV i XVI Rumunia troszczy się głównie o odbudowywanie ruin i naprawianie klęsk, zadanych jej przez hordy tatarskie.