Początki tworzenia się państwowości cz. 4

Pierwszy to władca mołdawski. Kraj oswabadza się coraz bardziej od Węgier, wreszcie w XIV wieku książę Stefan, zwany Wielkim, ogłasza zupełną niezależność Mołdawii. Co jednak najwięcej wpłynęło na szybki rozwój tych dzielnic, to że były one traktem handlowym na wschód dla potężniejącej z każdym wiekiem Polski, szczególniej dla należącej już do niej w XIV wieku Rusi Czerwonej. Dążyli nim kupcy ze wschodu, zaopatrujący w dywany, makaty i wonne olejki dwory pańskie, polskie zaś kupiectwo w Krakowie, rządzące się prawem magdeburskim, dążyło też przez Jassy, stolicę Mołdawii, po zakupy na wschód lub zawoziło tam wyroby naszych złotników i płatnerzy. Karawany kupieckie, zatrzymujące się nad rzekami Mołdawii i Wołoszczyzny, bogaciły ich miasta, przede wszystkim Suczawę, główne miejsce ich postoju.

W XV wieku dwa księstwa rumuńskie zaczynają ze sobą wałczyć o władzę i wpływy, to osłabia ich siły we wnętrzne. Wtedy to ukazują się Turcy nad Dunajem. Zrazu przeciągają tam tylko ich kupieckie karawany. Stosunki państw bałkańskich z Turkami są przyjazne, władcy Serbii łączą się nawet z dworem sułtańskim węzłami familijnymi. Ale wkrótce pomiędzy chrześcijańskimi narodami a banda mi tureckimi, wpadającymi do Węgier i do Serbii, zaczynają się toczyć walki.