Początki tworzenia się państwowości cz. 12

Ale tu wystąpiła propaganda słowiańska, przez mnichów serbskich prowadzona. Jeden z nich, Nikodem, miał być pono pochodzenia rumuńskiego, ale zbudował w Karpatach klasztor i kościół, w którym głoszono religię w czysto słowiańskim charakterze, niezależną od hierarchii greckiej. To nam tłumaczy ową mieszaninę, jaką dziś widzimy w cerkwiach rumuńskich, gdzie w obrzędach kościelnych łączą się pierwiastki greckie i słowiańskie.

To samo można zauważyć w zdobnictwie bardzo ciekawym i bogatym; w budownictwie natomiast przeważa często typ rzymski. Wpływy tureckie zaczynają się uwidoczniać dopiero od XV wieku. Wtedy już książęta wołoscy i mołdawscy zmuszeni byli wysyłać swoich synów lub dzieci wybitnych bojarów jako zakładników do Stambułu. W tymże czasie Żydzi i Ormianie, stamtąd przybyli, opanowują cały handel, a potem wszystkie dochody państwowe: z salin, rybołówstwa, opłat celnych i t. d. Wyparci zaś z Konstantynopola Grecy obejmują wysokie stanowiska kościelne, wojskowe, tworzą arystokrację, łącząc się z bogatszymi rodami rumuńskimi. Turcy pozostawili tylko nieco wyrażeń w języku rumuńskim.

Dość głęboko odbiły się wpływy zachodnie, niemieckie przede wszystkim, przez kolonistów, następnie przez mieszczan niemieckich, osiedlających się w Czerniowcach na Bukowinie, a także w Jassach. Katolickie zakony polskie i włoskie, dominikanie i franciszkanie, a także przybywający do Mołdawii w XVI wieku jezuici z Polski nie zdołali się na stałe osiedlić w Rumunii, nie znajdując gruntu dla swojej propagandy.

Wszystkie te wpływy wytworzyły nową cywilizację, w której pierwiastki wschodnie i zachodnie zlewały się na oryginalnym tle archaicznym.