Początki tworzenia się państwowości cz. 11

Nie tu jeszcze był koniec wpływów na oświatę i kulturę rumuńską; nie mogła nie odbić się na niej cywilizacja bizantyńska, wprowadzona przez kupców, pomiędzy którymi znów było wielu Włochów, szczególniej Genueńczyków. Po opanowaniu przez Turków Konstantynopola przybywało nad Dunaj wielu uczonych, rycerzy, szlachty, wygnanych z krajów bałkańskich; wpływy tych wygnańców odbiły się w sztuce, ozdabiającej dworzyszcza książąt, wojewodów i świątynie. Widzimy też w nich wiele zabytków sztuki greckiej z czasów, kiedy jeszcze dynastia Paleologów panowała w Bizancjum i wpływ grecki na Rumunię był najwydatniejszy. Odbił się on przede wszystkim na ustroju kościelno – religijnym. W XIII wieku naród wyznawał jeszcze religię rzymsko-katolicką, modlił się w skromnych drewnianych kościółkach. Ciągłe walki z katolickimi Węgrami skłoniły następnie książąt do szukania ucieczki w odrębności religijnej od gnębicieli. W XIV więc wieku widzimy w Mołdawii arcybiskupa Hiacynta, przybyłego z Bizancjum, który zaprowadza tam kościół grecki, obrządek wschodni. Za wyznaniem szły wpływy kulturalne i mało do tego brakowało, aby skostniała cywilizacja grecka pochłonęła całkowicie odrębność narodową.