Wpisy Administratora

Organizacja gospodarki cz. 3

Dotychczasowe wyniki naszych stosunków handlowych z Rumunią są zasługą jedynie żywej inicjatywy, zmysłu kupieckiego, energii i zdolności orientacyjnej kupców rumuńskich, a właściwie kupców besarabskich, którzy jeszcze z czasów przedwojennych mieli nawiązane stosunki handlowe z fabrykantami polskimi. Cała Besarabia była przyzwyczajona do polskich towarów, nasi jednak fabrykanci nie rozwinęli dostatecznej energii i inicjatywy, aby te zapoczątkowane […]

Organizacja gospodarki cz. 2

Produkcja węgła kamiennego stale wzrasta; w r. 1923 wynosiła 2,521,393 ton. Wartość produkcji węgła określają na 1,788,182,513 lei. Węgiel wydobywa się w Siedmiogrodzie, w dawnym królestwie, w okręgu Dembowicy i Muscel w Muntenii; większość produkcji Siedmiogrodu pochodzi z okręgu Petrosani Lupui. Zużycie węgla wewnątrz Rumunii jest niewielkie wskutek mało rozwiniętego przemysłu, a także z powodu, […]

Organizacja gospodarki cz. 1

Rumunii nie można zaliczyć do krajów bardzo uprzemysłowionych, a to dlatego, że przed wojną, która jej przyniosła zjednoczenie, nie posiadała dostatecznej ilości surowców. Dopiero przyłączenie Siedmiogrodu i Banatu, obfitujących w rudy, węgiel i naturalne gazy palne, otworzyło drogę do rozwoju przemysłu. Prócz surowców jednak potrzebne tu są jeszcze kapitały i wykwalifikowane siły robotnicze. Tych czynników […]

Spółdzielczość i reforma rolna cz. 4

Reforma nie została jednolicie przeprowadzona: przystosowano się tu do stopnia zaludnienia, do odrębnych właściwości miejscowych. Zasadniczo własność poniżej 100 ha jest nietykalna. Maximum ziemi, która może należeć do jednego właściciela, nie może przenosić 500 ha. Wywłaszczonym właścicielom rząd wypłaca odszkodowanie w listach likwidacyjnych, to jednak nie może przekroczyć 400-krotnego czynszu dzierżawnego według taryfy obowiązującej od […]

Spółdzielczość i reforma rolna cz. 3

Godną uwagi jest jeszcze wewnętrzna organizacja w tych bankach. Otóż skierowana ona jest do ułatwienia klientom otrzymywania kredytu. Zawiadomiona Centrala główna szybko załatwia sprawę, przekazując ją następnie Związkowi federalnemu, a że podanie nigdy nie leży długo niezałatwione, więc oddaje się życiu gospodarczemu nieocenione usługi. Każdą inicjatywę chłopską, bądź w sprawach melioracji rolnych, bądź zakupu potrzebnych […]

Spółdzielczość i reforma rolna cz. 2

Jak dalece życie gospodarcze ogarnięte jest ruchem spółdzielczym, świadczą o tern najlepiej kooperatywy leśne, tworzące się w okolicach górskich w celu eksploatacji lasów państwowych. Reforma rolna zadowoliła tylko mieszkańców równin, sprawy nie można było rozwiązać w niedostępnych i nieurodzajnych górach, pokrywających znaczną część ziemi rumuńskiej. Znaleziono na to dwa sposoby: 1) każdy kawałek ziemi zdatnej […]

Spółdzielczość i reforma rolna cz. 1

Początki ruchu spółdzielczego datują się w Rumunii od roku 1870, t. j. od chwili, gdy na horyzoncie życia społecznego ukazał się wybitny działacz P. S. Aurelian. Przejęty nowoczesnymi dążeniami, czuł on, że zdobycie niepodległości i zjednoczenia narodu musi być poprzedzone zdobyciem pewnej niezależności ekonomicznej. Za jeden ze środków do jej osiągnięcia uznał spółdzielczość. Założył w […]

Podział administracyjny

Za wzór do zorganizowania krajowej administracji w Rumunii służyła administracja francuska, co, jak wiemy, nie jest formą najlepszą, z powodu centralizacji władz, tym więcej jeszcze dla Rumunii świeżo zjednoczonej, w której po długoletnich obcych rządach powstały znaczne odrębności w dzielnicach, wymagające specjalnego traktowania. Jak dotąd, nie udało się jeszcze wciągnąć Siedmiogrodu do ogólnego systemu administracyjnego, […]

Stosunki ludnościowe

Skład ludności kraju jest następujący; na przeszło 17 milionów mieszkańców jest do 12 mili. Rumunów, 5 mili. obcych narodowości, czyli 31%, a mianowicie; Węgrów jest 1.568.000, Rusinów 792,000, Niemców 725,000, Żydów 900,000, Bułgarów 290,000, Cyganów 285,000, Lipowanów (sekta rosyjska, która wyemigrowała wskutek prześladowań w Rosji) 99.000, Polaków cyfry urzędowe podają 37,000, jest ich jednak do […]

Dolina Prutu cz. 13

W okolicy widzimy domki chłopskie zupełnie inaczej stawiane, niż w Mołdawii i Wołoszczyźnie. Obejście zamyka wysoki częstokół z bramą przykrytą daszkiem, ściany są białe, a dach spadzisty. Nad brzegami Muraszu, który nosi starą nazwę dacką, spotykamy lud mówiący po węgiersku: to potomkowie dawnych Szeklerów. W centrum tej obcej ludności, wśród której przewija się jednak typ […]