Spółdzielczość i reforma rolna cz. 2

Jak dalece życie gospodarcze ogarnięte jest ruchem spółdzielczym, świadczą o tern najlepiej kooperatywy leśne, tworzące się w okolicach górskich w celu eksploatacji lasów państwowych. Reforma rolna zadowoliła tylko mieszkańców równin, sprawy nie można było rozwiązać w niedostępnych i nieurodzajnych górach, pokrywających znaczną część ziemi rumuńskiej. Znaleziono na to dwa sposoby: 1) każdy kawałek ziemi zdatnej […]

Spółdzielczość i reforma rolna cz. 1

Początki ruchu spółdzielczego datują się w Rumunii od roku 1870, t. j. od chwili, gdy na horyzoncie życia społecznego ukazał się wybitny działacz P. S. Aurelian. Przejęty nowoczesnymi dążeniami, czuł on, że zdobycie niepodległości i zjednoczenia narodu musi być poprzedzone zdobyciem pewnej niezależności ekonomicznej. Za jeden ze środków do jej osiągnięcia uznał spółdzielczość. Założył w […]

Podział administracyjny

Za wzór do zorganizowania krajowej administracji w Rumunii służyła administracja francuska, co, jak wiemy, nie jest formą najlepszą, z powodu centralizacji władz, tym więcej jeszcze dla Rumunii świeżo zjednoczonej, w której po długoletnich obcych rządach powstały znaczne odrębności w dzielnicach, wymagające specjalnego traktowania. Jak dotąd, nie udało się jeszcze wciągnąć Siedmiogrodu do ogólnego systemu administracyjnego, […]

Stosunki ludnościowe

Skład ludności kraju jest następujący; na przeszło 17 milionów mieszkańców jest do 12 mili. Rumunów, 5 mili. obcych narodowości, czyli 31%, a mianowicie; Węgrów jest 1.568.000, Rusinów 792,000, Niemców 725,000, Żydów 900,000, Bułgarów 290,000, Cyganów 285,000, Lipowanów (sekta rosyjska, która wyemigrowała wskutek prześladowań w Rosji) 99.000, Polaków cyfry urzędowe podają 37,000, jest ich jednak do […]

Dolina Prutu cz. 13

W okolicy widzimy domki chłopskie zupełnie inaczej stawiane, niż w Mołdawii i Wołoszczyźnie. Obejście zamyka wysoki częstokół z bramą przykrytą daszkiem, ściany są białe, a dach spadzisty. Nad brzegami Muraszu, który nosi starą nazwę dacką, spotykamy lud mówiący po węgiersku: to potomkowie dawnych Szeklerów. W centrum tej obcej ludności, wśród której przewija się jednak typ […]

Dolina Prutu cz. 12

To też duszy rumuńskiej szukać raczej należy w wielkiej katedrze pobliskiego miasta Sibiu, obecnie odnowionej, ale utrzymanej w dawnym charakterze bizantyńskim, a może i w chatach z tradycyjnymi słupkami, krytych słomą, w których mieszkali dawni poddani panów węgierskich. Ludność wiejska często jest mieszaniną madziarsko rumuńską, w dolinie jednak Nir nad Somes spotykamy osiedla czysto rumuńskie, […]

Dolina Prutu cz. 11

Ta siedziba dawnych wojewodów została zburzona przez Węgrów. Ludność miała tu swojego biskupa; piękny kościół gotycki w Wad przypomina tych dostojników kościelnych, których konsekrowano niegdyś w Suczawie. Miasta Siedmiogrodu zostały na sposób niemiecko-węgierski przemianowane. I tak: rumuński Cluj (Kluż) nazwany został Klausenburg lub Koloswar. Ducha w ludności jednak nie zabito. W r. 1848 miasto to […]

Dolina Prutu cz. 10

Zstępując z gór, gdzie typ ludowy jest czysto mołdawski, mamy przed oczyma długi szereg wiosek w okolicy noszącej miano Bargau. Lud tutaj jest wysoki, kobiety z wielkimi czarnymi oczami, odznaczają się szlachetnymi ruchami. Istnieją tu jeszcze stare zamki, gdzie w zniszczonych i obdartych z ozdób komnatach przechowały się czasem okazy ceramiczne, przypominające do dziś dnia […]

Dolina Prutu cz. 9

Inny typ krajobrazu i inny charakter kraju przedstawiają brzegi Cisy, wypływającej z Rusi Podkarpackiej, przyznanej dzisiaj Czecho-Słowacji, a niegdyś należącej do Wołoszczyzny. Ta część Rumunii, którą nazywamy Siedmiogrodem, jest to wyżyna, zamknięta pomiędzy wysokimi górami, w której chłop rumuński odegrał wybitną rolę w sprawie oswobodzenia. Dziwnym trafem, w ostatnich czasach rozegrał się tu bohaterski czyn […]

Dolina Prutu cz. 8

Uciekamy od tych niewesołych widoków, zbliżając się do Dniestru, który na gruncie besarabskim jest już wielką rzeką, biorącą początek w Małopolsce. Gdy po stronie dawnej Rzeczypospolitej Polskiej okrąża Kamieniec Podolski, w Besarabii opływa mury starej twierdzy Chocima, znanej w dziejach polskich, bo wsławionej zwycięstwami polskiego oręża nad hordami tatarskimi i tureckimi. Miasteczko, które rozciąga się […]